WELKOM BIJ 2FORGIVE MEDIATION

Arbeidsmediation en Organisatie mediation met ruim 20 jaar prakijkervaring.

2Forgive Mediation is gespecialiseerd in goed werkgeverschap, samenwerking en leiderschap. Conflictbemiddeling, -analyse, -advies en -coaching voor werkgevers, werknemers, verwijzers, particulieren én ondernemers.


Arbeidsmediation bij 2Forgive Mediation heeft als uitgangspunt herstelmediation en is dus gericht op behoud van de arbeidsrelatie.  Mocht dat voor beide partijen niet hun oplossing zijn dan begeleid ik het proces naar de exit-mediation. Als MfN-registermediator zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier wordt toegewerkt naar een acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst. 

ALS MENSEN ER ÉCHT TOE DOEN dan geef je elkaar met mediation een kans!

Conflict op je werk? Klik op de afbeelding Werk & Mediation en beoordeel meteen of arbeidsmediation voor jou een serieuze optie is.


2Forgive Mediation is de Praktijk voor Conflictoplossingen in de provincies / regio’s Gelderland, Noord-Brabant, Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Zuid-Holland.

Mediation betekent behoud van zelfbeschikking. U kunt erop vertrouwen dat partijen vertrouwelijk, neutraal en onafhankelijk begeleid worden bij het bevorderen van de dialoog en onderhandelingen. Hierbij wordt er vooral gericht op het verbeteren van de condities waaronder besluitvorming van partijen plaatsvindt. Als mediator en coach richt ik mij op de motieven, de onderliggende belangen en bevorder ik de samenwerking tussen partijen. Ik help conflictpartners tot een gezamenlijk gedragen besluit of oplossing te komen en voor een ieder van hen tot optimale resultaten, hetgeen resulteert in afspraken die ook daadwerkelijk worden nagekomen.

Conflictcoaching kan ook uitkomst bieden als er nog niet echt een conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan, of als er sprake is van een situatie waarbij het nog niet direct nodig c.q. gewenst is om formeel een mediationtraject in te gaan. Als conflictcoach help ik met de bewustwording van ineffectief gedrag en wat nodig is om tot effectief gedrag te komen. Hierdoor ontstaat ruimte voor de betrokken partijen om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kijken.

Team Coaching kan ook worden ingezet bij organisaties waar Agile HR onderdeel is van de cultuur en bedrijfsvoering. Hier wordt team coaching ingezet om met behulp van een neutrale procesbegeleider en door team interventies mensen/teams te helpen door het proces heen. Plezier, autonomie, betrokkenheid en begrijpen staan hierbij centraal. Met als doelstelling om tot oplossingen en gezamenlijk gedragen beslissingen te komen.

Trainingen gericht op het verbeteren van de interactie kunnen helpen mogelijke conflictkwesties te voorkomen. Je krijgt nieuwe communicatie inzichten aangereikt hoe actiever naar elkaar te luisteren, effectiever de eigen én elkaars mening te onderzoeken en samen te ontdekken wat het je oplevert in de samenwerking.

2Forgive Mediation committeert zich aan  het vastgelegde mediationreglement en de gedragsregels voor MfN (Mediatorsfederatie Nederland) registermediators.

De essentie van succesvol samen oplossen

‘Zeg wat jullie hopen en doe wat jullie kunnen.’

Als alle partijen het commitment hebben én bereid zijn om hun kwestie(s) samen op te lossen, het verleden los te laten dan is het conflict geschikt voor conflictbemiddeling.


‘Het succes van coaching en mediation is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet’.

U kunt voor mediation en conflictcoaching bij 2Forgive Mediation terecht – ook tijdens de schoolvakanties – binnen 5 werkdagen.

 

Uw mediator

'Als we diep in onze waarden, normen en/of behoeftes zijn aangetast, de last hiervan dragen, dan kunnen we niet eerder constructief zijn tot wij het conflict erkennen.'

Vergeving komt in vele vormen. Iedereen bezit uiteindelijk de kracht om te erkennen dat men zelf, dat iedereen, inhoudelijke als persoonlijke vergissingen kan maken. Samen met het verkrijgen van nieuwe inzichten over en weer, bij ieder willekeurig conflict en voor alle belanghebbenden kan dit leiden tot een succesvolle oplossing.

 


Sinds 1998 heb ik als business partner arbeid en organisatie en werkzaam in het topsegment van de arbeidsbemiddeling, veel expertise opgedaan over arbeidsconflicten, organisatieconflicten en zakelijke conflicten in diverse sectoren van het bedrijfsleven, op verschillende niveaus en met veel culturele diversiteit, zowel in persoonlijke - als professionele context.

Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van o.a. personeel en arbeid, arbeidsvoorwaarden, samenwerkingen, omgangsvormen, ontslag, verzuim, re-integratie, verbetertrajecten, talentcoaching en performance coaching.

Conflicten boeien mij, omdat ze ook nodig zijn om je als organisatie en als persoon verder te ontwikkelen. Door partijen en hun conflictkwestie oprecht aandacht te geven en oplossingsgericht te benaderen, kan de weg naar de oplossing constructief, energizing en creatief stimulerend zijn.

Als mediator en coach kunt u van mij verwachten dat ik mij richt op het proces, aandacht heb voor emotie en u assisteer om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Heeft u behoefte aan mijn inhoudelijke kennis over arbeid en organisatie dan voorzie ik u als bemiddelaar graag van mijn expertise en advies. Ik heb geen afwachtende houding en begeleid deskundig. U, alle deelnemers, integriteit en het herstel van het vertrouwen staan hierbij centraal.

Mijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn geborgd doordat ik geen nevenactiviteiten heb, waarbij partijdige belangenbehartiging een kerntaak is. Klanten ervaren mijn dienstverlening als leerzaam en empathisch. Uit eigen ervaring met arbeidsmediation geloof ik vooral in de kracht van vergeving. Erkennen dat het verleden een gepasseerd station is, doet je realiseren dat de winst in de toekomst ligt.

Geborgd door mijn absolute vertrouwelijkheid, neutraliteit en onpartijdigheid help ik u graag uw kwestie op te lossen.

Met vriendelijke groet,                                                                                                            Diana Monsauret-Jurrius

 

Specialisatie-opleidingen:
Arbeidsmediation, organisatie mediation en conflictcoaching.

Specialismen

Mediation met 2Forgive


Inhoudelijke specialisaties:

 • Arbeidsvoorwaarden
 • Conflictcoaching
 • Omgangsvormen
 • Ontslag
 • Performance coaching
 • Re-integratie
 • Samenwerkingen
 • Talentcoaching
 • Teamcoaching
 • Verbetertrajecten
 • Ziekte

 

Arbeidsmediation: herstelmediation of exit-mediation kan op initiatief van de werkgever, van de werknemer(s) of op beider initiatief tot stand komen.

Herstelmediation

Volgens de werkwijzer arbeidsconflicten van STECR is een arbeidsconflict aan de orde als tenminste een van beide partijen vindt dat de andere partij haar/hem dwarsboomt of ergert. Als werknemer kun je bijvoorbeeld op mediation gewezen worden na een gesprek bij je huisarts, bedrijfsarts, vertrouwenspersoon of casemanager. Ook kan arbeidsmediation worden ingezet indien je als cliënt een kwestie hebt met het UWV.

In veel gevallen zal de werkgever bij een arbeidsconflict de kosten van arbeidsmediation volledig voor eigen rekening nemen. Ook dan blijft de neutraliteit van de mediator gegarandeerd door de bepaling in de mediationovereenkomst dat het geen invloed heeft.

Een werkgever/leidinggevende kan twee of meerdere werknemers adviseren hun geschillen op het werk door middel van mediation op te lossen. In een dergelijk geval is het bedrijf de opdrachtgever maar nemen de werknemers vrijwillig deel aan de georganiseerde mediation. Het kan hierbij gaan om o.a. pesten op de werkvloer, interculturele kwesties en ongewenste omgangsvormen.

Waardig als werkgever/leidinggevende en werknemer samen tot een oplossing komen van het conflict met als doel het continueren van de samenwerking. Het kan hierbij gaan om o.a. problemen in de samenwerking, disfunctioneren, verschillen van inzicht over het uitvoeren van een project en re-integratieproblematiek bij ziekte (25% van alle ziekmeldingen is terug te voeren naar een arbeidsconflict).

De eindovereenkomst is formeel de afsluiting van het mediationproces. In de overeenkomst worden de door partijen gemaakte afspraken, die onder begeleiding van de mediator zijn gemaakt, vastgelegd. In het geval van disfunctioneren én na instemming van beide partijen, kunnen de gemaakte afspraken in het verbeterplan worden opgenomen. Ook kunnen het bijvoorbeeld werkafspraken zijn of re-integratieafspraken.

Exit-mediation

Indien er uiteindelijk toch gezamenlijk besloten wordt om de arbeidsrelatie te beëindigen dan leidt de arbeidsmediation naar de zogenaamde exit-mediation. Als mediator zie ik erop toe dat er op een respectvolle manier toegewerkt wordt naar een voor beide partijen acceptabel afscheid en de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst.

Komt het tot een verbreken van de arbeidsrelatie via exit-mediation dan wordt het recht op een WW-uitkering niet negatief beïnvloed. Zolang er rekening wordt gehouden met de geldende regels is er geen verschil met de UWV Werkbedrijf opzegging of ontbinding door de Kantonrechter. 2Forgive Mediation biedt u de mogelijkheid om de vaststellingsovereenkomst hierop juridisch te laten toetsen.


Arbeidsmediation is doorgaans een duaal conflict. Een conflict op het werk tussen twee of drie personen. Is er een conflict op het werk dat gaande is tussen of binnen o.a. afdelingen, vestigingen, projectgroepen of tussen meerdere personen dan heeft het conflict dusdanig veel impact dat het organisatie gebonden is.


Organisatie mediation / Team mediation

Conflicten binnen een organisatie tussen groepen of van een groep met collega('s) of leidinggevende zijn bijna onzichtbaar, maar ze hollen je organisatie van binnenuit uit. Tastbaar zijn ze wel. Tegenwerkingen zijn overduidelijk doordat organisatiedoelen en -middelen van elkaar losgekoppeld worden, zodat acties niet leiden tot de verwachte resultaten. Zichtbaar doordat mensen weg blijven of niet geïnteresseerd bij vergaderingen aanwezig zijn. Uitstelgedrag is tastbaar doordat deadlines niet worden gehaald. Betrokkenen ontwijken als het ware kwesties door onderweg andere beslissingen en andere acties uit te voeren, zonder zich hiervoor verantwoordelijk te stellen. In ergere gevallen loopt het ziekteverzuimpercentage binnen uw organisatie hoog op.

Dergelijke tegenwerkingen gaan vaak over de onvrede die men heeft. Onvrede over de wijze van besluitvorming en de processen die hen raken. Het gaat over erkenning, medezeggenschap en verantwoordelijkheden.

Dergelijke organisatieconflicten zijn goed op te lossen. Doorgaans wil het merendeel zich verbeteren door zich gehoord te voelen, maar durven het niet bespreekbaar te maken. Bang voor eventuele negatieve gevolgen in hun samenwerking(en), verdere escalatie of voor hun dienstverband.

De kenmerken van mediation en met name de vertrouwelijkheid is dan essentieel voor de-escalatie binnen de organisatie. De mediator helpt de deelnemers geleidelijk aan helderheid te krijgen, bevordert het onderlinge begrip en helpt ze koers te houden door handvatten te geven om zelf hun toekomstige conflicten op te lossen.

Wanneer er sprake is van organisatie conflicten dan heeft u een interim conflictdeskundige nodig. Een organisatie kan mij als mediator en coach projectmatig aan het team verbinden.

'De sfeer op een afdeling en het gezamenlijk resultaat zal na een succesvol mediation of conflictcoaching traject aanmerkelijk verbeteren, de zelfredzaamheid zal vergroten, er zal veel minder of geen ziekteverzuim plaatsvinden en een afdeling kan weer als team functioneren.'


  Burgerlijke - en Business mediation

Geschillenbeslechting voor bedrijven én particulieren bij zakelijke en burgerlijke conflicten en kwesties (bijv. een geschil met een leverancier, klant, compagnon, woningverhuurder, woninghuurder of met de buren).

De voordelen van mediation zijn exponent aanwezig bij burgerlijke en zakelijke mediation. De snelheid en het kostenvoordeel waarmee een geschil wordt opgelost ten opzichte van een juridische procedure. En het is uitermate geschikt indien een voortzetting van de samenwerking of het persoonlijk contact gewenst is.

Business mediation is ook een solide oplossingsgerichte basis om succesvol en creatief te kunnen onderhandelen. Immers, de mediator is als smeerolie voor uw besluitvormingsproces. Een mediator kan ervoor zorgen dat niet zichtbare krachten niet de overhand krijgen, iedereen gelijkwaardig aan het woord komt en zich veilig genoeg voelt om in een omgeving van geborgde vertrouwelijkheid over en weer (gevoelige) informatie uit te wisselen.

Een bedrijf die innoveert in zijn contractbeheer neemt een *mediationclausule op. Dit is een clausule waarmee partijen zich verbinden, in het geval dat zich een conflict voordoet over de interpretatie of inhoud van het contract, eerst door middel van mediation een oplossing te vinden. Pas als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, kunnen partijen alsnog naar de rechter stappen. Het voorkomt dat u onnodig in een rechtszaak verwikkeld raakt.

Een mediationclausule kan worden opgenomen in o.a. een arbeidsovereenkomst of in de algemene voorwaarden van een bedrijf. Aangezien een clausule een deel is van een overeenkomst, is op de clausule het overeenkomstenrecht van toepassing. Alle regels die gelden met betrekking tot de totstandkoming, uitleg en nakoming van overeenkomsten, gelden ook voor de mediationclausule.

*U kunt een voorbeeld van de mediationclausule gratis opvragen bij 2Forgive Mediation.

Blog

Pendeldiplomatie

Mediation is gewenst maar partijen kunnen en/of willen (nog) niet met elkaar persoonlijk in gesprek! Wat als je (nog) niet samen aan tafel kunt? Pendeldiplomatie is een manier om toch in gesprek te zijn met de andere partij zonder dat je nu direct aan tafel zit. Vooral bekend uit de politiek waarbij in grote conflicten …

Arbeidsmediation; dé miniconferentie…

22, 24, 29 en 31 oktober 2018 Voor Ondernemers, Leidinggevenden en HR Professionals organiseert 2Forgive Mediation in navolging op de Week van de Mediation van de Nederlandse Mediatorsvereniging, een miniconferentie. Tijdens deze miniconferentie wordt in een select gezelschap vanuit het centrale thema ‘Samen Werken aan Oplossingen’ verder ingezoomd op Werk en Mediation.   Mediation als vaardigheid …