Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2Forgive Mediation, september 2017

2Forgive Mediation, gevestigd te Heesselt en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, Ede, Tiel en Utrecht, werkende onder de handelsnaam 2Forgive Mediation, hierna te noemen 2FM.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 2FM: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
 • Overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening.
 • Opdrachtgever: degene voor wie 2FM zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.

 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 2FM en Opdrachtgever.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 2FM, voor de uitvoering waarvan door 2FM derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van 2FM en zijn directie.
 4. Inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 2FM en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle offertes en aanbiedingen van 2FM zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. 2FM kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 2FM niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST

 1. Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst door Opdrachtgever.
 2. Als er geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een Overeenkomst heeft plaatsgevonden, dan komt de Overeenkomst tot stand doordat 2FM geheel of gedeeltelijk voldoet aan een mondeling of schriftelijk verzoek tot uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; HONORARIUM; PRIJSVERHOGING

 1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever 2FM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 2FM dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. 2FM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De overeenkomst is een inspanningsverplichting.
 3. 2FM heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Als door 2FM of door 2FM ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Opdrachtgever zal zich onthouden van iedere handeling die als doel of tot effect heeft dat werknemers van 2FM of gelieerde derden de samenwerking met 2FM verbreken.
 6. De overeenkomst zal in geval van een mediation automatisch eindigen nadat partijen een (vaststellings-)overeenkomst hebben ondertekend.
 7. 2FM is nooit verplicht tot verlenging. Een verlenging wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 8. 2FM is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan 2FM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en eerdere facturen heeft betaald.
 10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 2FM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 2FM worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 2FM zijn verstrekt, heeft 2FM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan 2FM ter beschikking heeft gesteld.
 12. 2FM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 2FM is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 13. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 2FM zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 14. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is 2FM gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 2FM bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van 2FM op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan 2FM een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 15. Wanneer geen afwijkende afspraken zijn gemaakt zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren c.q. dagen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur/dagtarieven van 2FM, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

ARTIKEL 6 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in zijn verplichtingen ten aanzien van 2FM, geeft 2FM het recht om: a) de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van Opdrachtgever op te schorten, zolang de betreffende tekortkoming voortduurt en/of b) de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2FM op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, ook de vorderingen die nog niet zijn vervallen. Als 2FM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Als Opdrachtgever haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is 2FM gerechtigd de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan: a) zonder verlies van aanspraak op het overeengekomen honorarium; b) onverminderd het recht van 2FM op volledige schadevergoeding; c) zonder enige verplichting van 2FM tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling,
 4. Als zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 2FM zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is 2FM bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 2FM vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 2FM op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 6. Mediationbijeenkomsten en andere diensten kunnen door Opdrachtgever worden geannuleerd tot uiterlijk 36 uur van tevoren. Bij niet of niet tijdig annuleren behoudt 2FM zich het recht voor de gereserveerde arbeidstijd en bijkomende kosten zoals zaalhuur in rekening te brengen.
 7. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  a) Aan het einde van de overeengekomen duur van de overeenkomst.; b) Met wederzijds goedvinden.; c) In geval van mediation: door beëindiging door de mediator of door een van de deelnemers aan de mediation.

ARTIKEL 7 OVERMACHT

 1. 2FM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. 2FM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover 2FM ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 2FM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 8 BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 2FM aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 2FM aangegeven. 2FM is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. In afwijking van het in sub 1 gestelde mag 2FM vooruitbetaling, betaling van een voorschot of garanties ten aanzien van betaling verlangen, als daar naar het oordeel van 2FM aanleiding toe bestaat of alsnog ontstaat.
 3. Iedere factuur is voorzien van een declaratie met kosten- of tijdsspecificatie en omschrijving. De kantoorkosten bedragen per uur maximaal 18% van het uurtarief. De minimale facturatie van het overeengekomen uurtarief is 6 minuten per tijdsspecificatie.
 4. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 2FM verschuldigde.
 6. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 9 BESCHERMING VAN INFORMATIE EN KENNIS

Over en weer wordt de verplichting aanvaard om gegevens, waarvan men in het kader van door deze Algemene Voorwaarden beheerste overeenkomsten of prestaties kennis krijgt en waarvan duidelijk is dat deze tot de vertrouwelijke informatie van de wederpartij behoren, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van 2FM is beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten [beroeps]aansprakelijkheidsverzekering in de desbetreffende situatie aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico-bedrag dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden onder de hiervoor genoemde verzekering, dan is iedere aansprakelijkheid van 2FM beperkt tot het bedrag dat in verband met de betreffende overeenkomst aan honorarium in rekening is gebracht, tot een maximum van € 5.000,-.
 3. 2FM is bevoegd bij het uitvoeren van overeenkomsten derden in te schakelen en door deze derden gebruikte aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden. Zij zal hierbij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 2FM is niet aansprakelijk voor enige (schade die ontstaat als gevolg van enige) tekortkoming of fout van de ingeschakelde derden. De opdrachtgever vrijwaart 2FM tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de met 2FM gesloten overeenkomst. 

ARTIKEL 11 VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart 2FM voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan 2FM toerekenbaar is. Als 2FM uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden 2FM zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 2FM, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 2FM en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 2FM partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van 2FM daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen, alvorens zich tot de bevoegde rechter te wenden, trachten deze op te lossen met behulp van mediation, conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de datum van ondertekening van deze overeenkomst.
 4. De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij kenbaar maken.
 5. De mediator zal worden gekozen uit het bestand van de Mediatorsfederatie Nederland te Rotterdam.
 6. Zolang de mediation niet is beëindigd zal geen van de partijen het geschil aan de rechter voorleggen, tenzij uitsluitend tot het nemen van conservatoire of spoedeisende maatregelen.
 7. Indien het binnen het binnen 3 maanden na ontvangst van het hierboven sub 3 bedoelde kennisgeving onmogelijk is gebleken het geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

ARTIKEL 13 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Van toepassing is de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met 2FM.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.